Farhangistan
خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / ناظرین انتخاباتی افغانستان  ، در انتخابات ریاست جمهوری روسیه

ناظرین انتخاباتی افغانستان  ، در انتخابات ریاست جمهوری روسیه

به اساس گزارش رسانه های روسیه ، ناظرین انتخاباتی افغانستان  نیز در جمع   ناظرین بین‌المللی از کشورهای مختلف جهان ،  از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه سال  نظارت نمودند.
شاه سلطان عاکفی ، محمد تمیم اخلاص ،  احمد هیواد رهیاب،، محفوظ آرین و مریم تیموری از جمله ناظرین بین‌المللی انتخابات ریاست جمهوری روسیه سال ۲۰۱۸ می‌باشند که به نمایندگی از افغانستان از جریان التخابات نظارت نموده اند..

اینگ متن کامل گزارش  شاه سلطان عاکفی، آتشه فرهنگی  افغانستان در روسیه فدراتیف را جهت آگاهی بیشتر شما ، به نشر می سپاریم .

 

گزارش

نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه

 

 

بنا بر دعوت مجلس سناى پارلمان و تصديق كميسيون مركزى انتخابات فدراسیون روسيه، به حيث ناظر بين المللى، از روند انتخابات رياست جمهورى روسیه در مراكز انتخاباتی شماره ١، ٣، ٥، ٢٥، ٧٧، ١٤٨، ٢٥٦٥ ، ٢٥٦٦و ٢٥٦۷ شهر مسكو بازديد نموده و نظارت بعمل آوردم.

مراكز انتخاباتى در مسكو از ساعت هشت صبح الى هشت شام برای رأى دهندگان باز بود.

در مراکز یاد شده کمیسیونهای انتخاباتی از ۱۰ الی ۱۶ تن تشکیل گردیده و فعالیت داشتند، نماينده هاى نامزدان، ناظرين ملى و بين المللى، ديپلوماتهاى برخى سفارتها و نمايندگان برخى رسانه هاى داخلى و خارجى جهت مشاهده و نظارت بر جريان حضور و رأى دهى رأی دهنده ها و ترتيب گزارشات حضور به هم رسانيده بودند. در مراكز انتخاباتى فوق الذكر نظم و دسپلين عالى رعايت مى گرديد، تدابير منطقى امنيتى اتخاذ شده بود، رأى دهنده ها با دلچسپى زياد به مراكز رأى دهى مى آمدند و از طرف مؤظفين انتخاباتى به گرمى استقبال و به رأى دهى راهنمايى مى شدند. نمايندگان و ناظرين نامزدان رياست جمهورى با علاقمندى و در فضاى اعتماد بر يكديگر اجراى وظيفه مى كردند.

رأى دهنده ها بدون مداخله ديگران، بصورت مستقلانه با ابراز رأى در اوراق رأى دهى بطور سرى و سپردن اوراق رأى به ماشين های شمارش آرأ، به كانديدان مورد نظر شان، رأى ميدادند.

در مراكز يادشده، حتی يك شكايت در مورد نقض احكام قوانين و طرزالعمل هاى نافذه وجود نداشت و تمام نمايندگان نامزدان، ناظرين و مشاهدين راضى به نظر میرسیدند.

در هر مركز رأى دهى، بنابر درخواستهاى كتبى قبلى، فهرست واجدين شرايط رأی دهی كه بنابر مريضى يا كبر سن نميتوانستند در مراكز رأى دهى حضور يابند، ترتيب شده بود و گروه هاى دو- سه نفرى مشمول مؤظفين انتخاباتى و نمايندگان نامزدان رياست جمهورى با اوراق رأى دهى به منازل آنها ميرفتند، تا هيچ شهروند واجد شرايط و علاقمند رأى دهى، از حق قانونى خود محروم نگردد.

در هيچ يك از مراكز فوق الذكر، تبليغات انتخاباتى به نفع یا ضرر کدام نامزد صورت نمى گرفت، علايم تحديد، تهدید و تخويف مأمورين انتخابات، ناظرين، رأى دهندگان و خبرنگاران مشاهده نگرديد.

ساعت هشت شام جهت نظارت بر جريان شمارش آرأ، دوباره به مركز شماره پنجم ناحيه ارباط رفتم.

نخست اوراق رأى دهى باقيمانده شمار شد و با ارقام مندرج دفتر ثبت رأى دهندگان تطبيق گرديد. سپس کمیسیون مؤظف به موجودى اوراق رأى مريضان و كهنسالان پرداخته و اوراق رأی را به ماشين شمارش آرأ سپردند. متعاقبأ شمارش آراى هر نامزد توسط ماشین صورت گرفته و اعلان گردید، كه مورد تأييد اعضاى كميسيون، نمايندگان نامزدان و ناظرين ملى و بين المللى حاضر در صحنه قرار گرفت.

در آخير، نتايج در فورم معينه درج، امضاء و قيد پروتوكول كميسيون شد.

نتيجه گيرى:

طى نظارت بر روند رأى دهى و شمارش آرأ در ٩ مركز رأى دهى شهر مسكو در يافتم كه:

– نظام انتخاباتی فدراسیون روسیه از لحاظ تخنیکی، کاغذی – الکترونیکی می باشد. در بعضی مراکز انتخاباتی تنها از رأی دهی کاغذی و در برخی مراکز از رأی دهی کاغذی و شمارش الکترونیکی استفاده صورت می گیرد.

– كاركنان انتخاباتى بر قوانين و طرزالعمل هاى ذيربط انتخابات مسلط بوده و احكام آنها را با حوصله مندى در عمل تطبيق مى كردند. با وصف اینکه نخستین بار بود که از ماشین های شمارش آرأ در انتخابات کار گرفته می شد، ولی متخصصین عرصه با کدام مشکل تخنیکی روبرو نگردیدند.

– نمايندگان نامزدان حين اجراى وظايف محوله نظارتى بر جريان انتخابات، از خود فرهنگ عالى و مسلكى تبارز ميدادند.

– رأى دهنده ها با شور و شوق ميهن پرستانه به مراكز رأى دهى رفته با نظم و آرامش فوق العاده به رأى دهى مى پرداختند. در بعضی مراکز دسته های موسیقی و اتن نیز در حال رقص، خوشی و پای کوبی مشاهد شدند.

– نماينده هاى رسانه ها بدون مداخله در كار مؤظفين انتخاباتى، به ترتيب گزارشات و نشرات خود مى پرداختند.

– برخى نمايندگان ديپلوماتيك از جريان انتخابات بازديد نموده، مشاهدات شان را انجام می دادند.

– ناظرين بين المللى با دقت تمام و رعايت احكام قوانين نافذه و اصول موضوعه وظايف نظارتى شان را انجام می دادند.

– نبود کدام اطلاعیه و شکایت در مراکز رأی دهی انتخاباتی، متبین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری روسیه می باشد.

– عدم موجوديت حتى يك شكايت در مراكز نه گانه فوق الذكر انتخاباتى و پذيرش نتايج حاصله رأى دهى در مركز انتخاباتى شماره پنجم شهر مسكو توسط نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری، بيانگر شفافيت برگزارى انتخابات رياست جمهورى فدراسيون روسيه مى باشد.

– سهمگیری فعالانه و هوشیارانۀ بیش از شصت فیصد رأی دهنده های فدراسیون روسیه، نشاندهندۀ سطح عالی آگاهی مردم روسیه می باشد.

– رسانیدن مصئون اوراق رأی دهی به مریضان و کهن سالان به منازل و شفاخانه ها جهت رأی دهی، بیانگر توجه و احترام دولت فدراسیون روسیه بصورت کل و کمیسیون انتخاباتی آن بطور خاص به حقوق اساسی شهروندان این کشور است.

– رأی دهی در خارج از روسیه از تاریخ ۲۵ فبروری ۲۰۱۸ آغاز شده بود و ساعت هشت شام مؤرخ ۱۸ مارچ ۲۰۱۸ پایان یافت که در نتیجۀ شمارش حدود ۹۸٫۸۴ فیصد آرای داده شده، ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین با کسب از ۷۶٫۶۶ فیصد(بیشتر از ۵۶ ملیون) در مقام اول، گرودنین پاول نیکولایویچ با کسب ۱۳٫۸ فیصد(حدود ۸٫۶ ملیون) در مقام دوم، ولادیمیر ولفوویچ ژیرینوفسکی با کسب ۳٫۸ فیصد(۴٫۱۵ ملیون) در مقام سوم و کسیانیا اناتولییفنا سبچاک با کسب ۱٫۶۷ فیصد(۱٫۲۲ ملیون) در مقام چهارم قرار گرفته اند.

برخی معلومات عمومی:

بر اساس ارقام احصائیوی ارائه شده، حدود ۱۰۷ ملیون رأی دهند در فدراسیون روسیه وجود دارند که از جمله حدود ۶۷ فیصد آنها در روند رأی دهی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سهم گرفتند.

حدود ۹۷۰۰۰ مرکز رأی دهی در سراسر روسیه و سایر کشورها به منظور رأی دهی شهروندان واجد شرایط رأی دهی روسیه ایجاد و فعال گردیده بود.

حدود ۱۵۰۰ ناظر بین المللی بر جریان رأی دهی و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه نظارت بعمل آوردند.

با احترام

 

څیړنوال شاه سلطان عاکفی

ناظر بین المللی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه و آتشۀ فرهنگی افغانستان در مسکو

مؤرخ ۱۸/۳/۲۰۱۸

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*