خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / جنگ خبری امریکا وغرب برعلیه پوتین به نفع کی خواهد بود؟
علی احمد کریمی
علی احمد کریمی

جنگ خبری امریکا وغرب برعلیه پوتین به نفع کی خواهد بود؟

پیروزی های نظامی وسیاسی  پوتین برعلیه داعش درسوریه امریکا وکشورهای غرب را مجبورگردانید تابه پشت میزمذاکره  درباره آینده سوریه با کریملین گفتگو نمایند واین پیروزی ها گلیم افسانه سازی های یک جانبه غرب راکه دراثر تحریم های اقتصادی وسیاسی روسیه را ازجهان منزوی میگرداند جمع نمود.حمایت مردم ازپوتین مقام روسیه را درمذاکرات دوجانبه با امریکا وسایرکشورهای غرب وزین تر گردانیده است. مردم روسیه به سیاست های امریکا وغرب که به بهانه دموکراسی ودفاع ازحقوق بشردرامورداخلی کشورها مداخله می کنند اعتماد ندارند وحتی به الگوی دموکراسی امریکایی حساسیت دارند. امریکا وغرب باین تازگی جنگ خبری رابرعلیه پوتین دردستورروزقرارداده اند وتلاش دارند به کمک سازمانهای اجتماعی مستقل فعالیت های تخریبکارانه خبری را برعلیه روسیه ومخصوصا پوتین انجام بدهند. دراین جنگ خبری اسختبارات ورسانه های گروهی غرب وسازمان اجتماعی مستقل بطورمشترک به تشویش افکارعمومی بسیج میگردند. چرا؟ درپایئزامسال انتخابات زودرس پارلمان روسیه برگزار میگردد ونتایج  انتخابات درعالی ترین مرجع قانونی کشورضامن ثبات سیاسی واجتماعی ومدرن سازی برنامه های اقتصادی روسیه درآینده خواهد بود ومخصوصا که دومای روسیه درمسیرتاریخ شاهد رویداد های خونین بوده است، چنانچه جنگ واختلافات بین قوای اجرائیه ومقننه درزمان بوریس یلسن دراثرحمله به ساختمان دوما منجربه قتل ده ها تن درمرکز مسکو گردید. در انتخابات امسال دوما به علاوه جناح های چون روسیه واحدازحزب حاکم،روسیه عادل،کمونیست ها ولیبرال دموکرات ملی گرا ولیبرالهای  طرفداربه غرب اگرچه درمیان اکثریت مردم محبوبیت ندارند درمیدان نبرد زورآزمایی خواهند کرد. دیمتری پسکوف سخنگوی رییس جمهور روسیه حمله های توطئه آمیز کشورهای  غرب را بر علیه پوتین محکوم نمود. به گفته وی سازمانهای اجتماعی مستقل با همکاری سازمانهای استخباراتی امریکا،انگلس ورسانه های گروهی غرب تلاش دارند تابه ایجاد هرج ومرج افکارعمومی را مخدوش بگرداند وهم اکنون تعدادی ازخبرنگاران غرب با ارسال سوالهای که بیشتررنگ وخاصیت بازپرسی و استننطاق رادارد درباره ولادیمیرپوتین،روابط خانگی،مالیکیت شخصی وروابط آن بابزنس خواستارمعلومات میگردند. رسانه های گروهی غرب در جنگ خبری روسیه را چون مهد بحران،رکود اقتصادی وتورم طاقت فرسا ترسیم می نمایند.اعلام جنگ خبری غرب آنهم بر علیه پوتین پیش ازبرگزاری انتخابات پارلمانی به عکس العمل شدید اقشارمختلف مواجه گردیده است. روسها بااستفاده ازامکانات وتجارب کافی درروابط خود باغرب درجنگ خبری جدید آمادگی کامل دارند. اگرچه روسیه علاقمند به مقابله جویی واحیای جنگ سرد نیست،اما الگوی دموکراسی امریکا را درروابط بین المللی انتقادمی نماید وازدموکراسی مطابق به ویژگی ملی وفرهنگی خود حمایت مینماید. بطورناخود آگاه این سوال خلق میگردد که احیای جنگ سرد به نفع کی خواهد بود؟ نظربه دلایل زیر احیای جنگ سرد به ضررهمه وبیشتربه ضررامریکا تمام خواهد گردید. افکارعمومی درروسیه به تبلیغات رسانه های غرب بدگمان گردیده وبه صداقت گزارشهای صحنه سازان غرب اعتماد ندارند وتبلیغات ضدپوتین نتیجه معکوس داده وبیشتر باعث محبوبیت پوتین وشهرت روسیه درجهان گردیده است. خبرنگاران، تحلیلگران وصحنه سازان روسیه بطور سریع رویداد های جهانی را پخش وارزیابی می نمایند واین ابتکار چشم وگوش مردم را ازرسانه های گروهی غرب دورگردانیده وعلاقمندی مردم به رسانه های داخلی بازاررسانه های گروهی غرب را کمرنگ گردانیده است . خبرنگاران روسیه مانند سابق دنباله رومطبوعات غرب نیستند وازامنیت خبری روسیه به شکل دفاع وتهاجم حمایت می نمایند. مهم ترازهمه همآنگی کامل دردفاع ازامنیت خبری روسیه میان دیپلماتها،نمایندگان پارلمان ونظامیان وجود دارد. خبرنگاران دررویداد های داخلی شجاعانه به افشاگری فساد، زورگویی، بی عدالتی های اجتماعی وعدم رسیدگی به شکایات مردم می پردازند،بی اعتنایی و چشم پوشی مسوولین بلندرتبه به خواسته های مردم منجربه برکناری آنها ازوظیفه وحتی بازداشت میگردند. صحنه سازان وآگاهان سیاسی روسیه، سیاست امریکا وغرب رادرروابط بین المللی مانند عراق،سوریه، افغانستان،،لبییا وسایرجهان تجاوزگرانه و مداخله های ویرانگرانه ارزیابی مینمایند که دراثراین مداخلات مردم درآتش جنگهای داخلی میسوزند وشهرها ویران ومیلون ها نفرفراری ومهاجرمیگردند وامریکا وغرب باسیاست های دوگانه باعث تشویق تروریسم گردیده اند وناتو به سرکردگی امریکا نتوانست امنیت رادرافغانستان تامین ومانع افزایش تولیدات موادمخدرگردد. جنگ خبری امریکا بر علیه روسیه باعث تقویت وحدت ملی روسها گردیده، افراد معمولی درروسیه میگویند تحریم های غرب به تولیدات داخلی ماکمک ومارا خودکفا میگرداند، ما مشکلات موقتی  را تحمل مینمایم اما نمی خواهیم که غرب به ما درس دموکراسی را بیاموزد که منجربه جنگ وتجزیه کشور ها میگردد، به باوراکثریت روسها، امریکا مخالف روسیه مقتدراست،ما نمی خواهیم که روزگارما مانند اوکرائین سیاه وتباه گردد تا آشپزهای امریکا بنام مشاورین با افراد ازنیمه راه رسیده به سرنوشت ما بازی نمایند. دلیل مهم دیگریاس وناامیدی سازمانهای اجتماعی مستقل طرفدار به غرب روسیه است که در جامعه حاشیه نشین گردیده اند واحساس حقارت مینمایند چون مردم به آنها به دیده ستون پنجم مینگرند.اکثریت آنها که درزمان یلستن ازطرفدران دوآتشه غرب بودند امروزازدروغگویی وبی وفایی های غرب مایوس وبه غرب بی اعتماد گردیده اند ودرمناظره های تلویزونی سیاست های امریکا را دراموربین المللی انتقاد می نمایند. هیچ کشوری بدون حفظ امنیت خبری نمی تواند ازمنافع ملی خود دفاع نماید، تنها با حفظ امنیت خبری وحدت ملی وصلح وثبات درکشورها برقرارمیگردد. دموکراسی وحقوق بشرازاختراعات ناب امریکا برعلیه کمونیسم درزمان جنگ سردبود، اما حالا روسها ازاین اختراع برعلیه دموکراسی های صادراتی امریکا استفاده مینمایند وامریکا را متهم به نقض حقوق بشروتفرقه افگنی های قومی ومذهبی می نمایند. پیروزی روسیه نوین درتامین امنیت خبری وبا پیروی ازسیاست مبارزه مشترک برعلیه تروریسم و موادمخدربیشترازموشکهای قاره پیما شهرت آن را درصحنه بین المللی ارتقا بخشیده است.و دلیل مهم ترازهمه اکثریت مردم روسیه جنگ خبری غرب رابرعلیه پوتین جنگ برعلیه منافع ملی روسیه می دانند واین محبوبیت پوتین بعد ازشانزده سال به اریکه قدرت بیانگرحمایت مردم ازسیاست های ملی وبین المللی او می باشد. امریکا باید به اراده مردم روسیه احترام نماید.روسها مخالف همکاری های اقتصادی وفرهنگی باغرب نیستند وحتی مدرن سازی اقتصادی خودرا بدون همکاری با تکنالوژی های پیشرفته غرب ناممکن میدانند، اما زبان تهدید وفشاررا درامورداخلی خود نمی پذیرند. مقابله جویی در جنگ خبری آن هم میان دوقدرت بزرگ اتمی درجهان به نفع هیچ کشوری نه خواهد بود وعواقب نا گوار و غیرقابل پیشبینی برای همه درپی خواهد داشت.اگرامریکا به سیاست خارجی  خود در روابط وهمکاری های بین المللی بیطرفانه عمل نه نماید زورگویی وسلطه جویی یکجانبه درروابط بین المللی نه تنها باعث افزایش روحیه ضد امریکایی درجهان خواهد گردید بلکه خطربی امنیتی رادر داخل امریکا نیزافزایش خواهد بخشید. ترامپ نامزد ریاست جمهوری امریکا سیاست های سلطه جویانه امریکا را درامورداخلی سایرکشور ها تهدید به امنیت جهان وتجاوزبوش پسررادرعراق که زادگاه داعش گردید جنون ودیوانگی خواند. آری این جنون بوش ریشه درتبلیغات کاذبانه خبری داشت  که منجربه قتل ده ها هزار انسان گردید و داعش فرزندنامشروع این جنون امروز امنیت وآرامی رادرسراسر جهان به مخاطره افگنده است.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی -مسکو           

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*