خانه / فرهنگ و هنر / عرفان / عظمت انديشه های مولانا درگذرگاه تاريخ

عظمت انديشه های مولانا درگذرگاه تاريخ

دفتر يونسکو ( سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی وابسته به موسسۀ ملل متحد ) درپاريس، براساس پيشنهاد دولت ترکيه و تا ئيد سايردول عضو، سال ۲۰۰۷ را بنام سال مولانا جلال الدين محمد بلخی ، عارف – فيلسوف و اديب پر آوازۀ عالم بشريت مسمی گردانيد، که بی شک مايۀ افتخار وسربلندی ادب دوستان و فرهنگيان جهان، منجمله حوزۀ ادبی و فرهنگی منطقۀ ما گرديد.

       هيچ ترديدی نيست، که مولوی يکی ازشگفتی های تبار انسانی و شخصيت عالی مقام دنيای عرفان ، تصوف، فلسفه، ادب وانديشه ميباشد وسحر بيان واحجاز قلمش چنان منيع ورفيع است، که درخشش آنها تا جاودان، قنديل وار به کاخ پر عظمت سخن، روشنايی می بخشد.

         بسترزايش و گهوارۀ پرورش انديشه های ادبی وفلسفی اين ابرمرد بستان تفکر و تعقل، محيط زندگی پراز شيفتگی، شيدايی و شوريدگی انسانهای بوده، که درجهان هستی، واقعيتهای حيات را درآيينۀ آرزوهای انسانی خويش به تصوير ميکشيدند.

    مولانا اصالت بعد فکری انسان، سازندگی شخصيت ورشد نيروی انديشه را در ارتباط به همدگر و مکمل يکديگر پنداشته و درآثار ماندگارش امر تکاپو وتلاش در راه رسيدن به والاترين شگوفايی شخصيت ونيل به مقام کمال، فضل و شکوهمندی ، تجلی شايسته يی دارد:

       ای برادر تو همان انديشه ای       مابقی خود استخوان وريشه ای

       گرگل است انديشۀ  تو گلشنی       وربود خاری، تو هيمۀ گلخنی

                                                ( مثنوی معنوی ، دفتر دوم)

     درقلمرو ادبيات و فرهنگ ، درسپهرصاف و نيلگون سخن و قلم و درمنظومۀ شمسی حکمت و فلسفه ، مولانا از زمرۀ آندسته از فضلا ودانشمندان روشن ضمير و سخنوران نستوه ادب پارسی ميباشد ،که نام و يادش پيوسته مايۀ افتخار، مباهات و سربلندی اهل خرد بوده وبا وجود اينکه، اين ستارۀ درخشان دنيای علم و دانش، قرنها پيش دست از دامان زندگی کشيده و درسينۀ سرد گور آرميده، بآنهم با کلام ماندگارش از بام معرفت برکاخ پرعظمت انديشه، پرتو افشانی ميکند:

 

           چوغلام آفتابم ، هم از آفتاب گويم

                                       نه شبم نه شب پرستم ، که حديث خواب گويم

          چو رسول آفتابم، بطريق ترجمانی

                                              پنهان از او بپرسم، به شما جواب گويم

          به قدم چو آفتابم ، به خرابه ها بتابم

                                             بگريزم از عمارت ، سخن خراب گويم

          من اگرچه سيب شيبم زدرخت بس بلندم

                                         من اگر خراب و مستم ، سخن صواب گويم…

         چه ز آفتاب زادم ، به خدا که کيقبادم

                                          نه به شب طلوع سازم ، نه ز ماهتاب گويم

                                                       ( ديوان غزليات شمس )

         زندگينامه :

     بروايت کتاب ” بستان السياحه “، « ولادت باسعادت  مولانا درقبت الا سلام  بلخ من بلاد خراسان درششم ربيع الاول سنه ۶۰۴ هجری روی نمود.»

                                        ( مثنوی معنوی وهفت کتاب نفيس ديگر، ص ۴ )

     نامش محمد ملقب به جلال الدين، درشعر خاموش ( دربسياری غزل ها بطريق اشاره و آوردن اصطلاحات علمی وفلسفی است ) تخلص ميگيرد. لقب خداوندگار را به مناسبت داشتن تسلط کامل برظاهر و باطن مريدان برپايۀ اعتقاد صوفيان، برايش ارزانی داشتند.

   « شهرتش به رومی يا مولای روم بواسطۀ طول اقامت در آسيای صغير بوده و چون سلجوقيان آن خطه را از امپراتوری روم شرقی منتزع کرده بودند شاخه ای از سلسلۀ سلجوقی که درآنجا استقرار يافت معروف بسلاجقۀ روم شد. »

                                                                  ( همان کتاب ، ص ۷ و ۸ )

     نام پدرمولانا ، بهاءالدين محمد بن حسين ( ۵۴۳ -۶۲۸ هه ق) ويا بهاءالدين ولد ملقب به سلطان العلماء مسکونۀ شهر بلخ و درآنجا صاحب مسند و منبر وخانقا بود و اهل دل به او احترام وحرمت ميگذاشتند.

    بروايت کتاب مناقب العارفين ( تأليف آن درحدود ۷۱۸ آغاز وگويا بسال ۷۵۴ هه ق به پايان رسيده است. ” فرهنگ معين”)  تأليف شمس الدين احمد افلاکی سلطان العلماء بهاءالدين ولد به علت پيداشدن هراس دردل علاءالدين محمد خوارزمشاه و مکدر ساختن آيينۀ خاطر شاه، توسط امام فخرالدين محمد بن عمر رازی، نسبت به وی ودرنتيجۀ دسته بندی علما به معقول ومنقول، بهاء ولد می رنجد و تصميم به مهاجرت از شهر بلخ ميگيرد.

    سلطان العلما در نيشاپور به ديدار شيخ فريد الدين عطار ميرسد، دراين هنگام مولانا پنج  ساله بود (دکترمحمد رضا شفيعی کدگنی درپيشگفتارگزيدۀ غزليات شمس سن مولانا را ۱۳ ويا ۱۴ ذکر کرده است. همينگونه درپيشگفتارکليات شمس تبريزی آمده است که« به حسب روايت حمد الله مستوفی و فحوای ولد نامه در تاريخ هجرت بهاء ولد يعنی حدود سنۀ ۶۱۸ آنگاه، که مولوی چهاردهمين مرحلۀ زندگانی را پيموده بود ترديد باقی نمی ماند وتوجه مولانا به اسرار نامه و اقتباس چند حکايت ازحکايات آن کتاب درضمن مثنوی اين ادعا را تأييد تواند کرد.) وشيخ عطار از روی شفقت اسرار نامه را به او بخشش داد. پدر مولانا بعزم رفتن به بيت الله شريف ، از نيشاپور رهسپار بغداد شد واز آنجا به حجاز رفت وپس از ادای مراسم حج دوباره به شام آمد وبعدآ در ارزنجان ( ارمنستان ترکيه)  رحل اقامت گزيد ومدت جهار سال مورد توجه فخرالدين بهرام شاه پادشاه ارزنجان وپسرش علاءالدين داود شاه قرار گرفت.

     مولانا درسن ۱۸ سالگی بدستور پدر، درشهر لارنده، گوهرخاتون دختر خواجه لالای سمرقندی را به همسری پذيرفت، که حاصل اين ازدواج سه پسر و يک دختر( بهاءالدين محمد معروف به سلطان ولد، علاءالدين محمد، مظفرالدين اميرعالم، ملکه خاتون) بود.

        بهاءالدين ولد پس از چهارسال بود و باش درشهر ملاطيه وهفت سال اقامت در شهر لارنده، بنا بردعوت وخواهش علاءالدين کيقباد دوازدهمين پادشاه سلسلۀ سلجوقيان روم ، به شهرقونيه آمد. بعد از اندکی بيشتر از دوسال سکونت درآنجا، مرگ سراغش را گرفت ودرسال( ۶۲۸ هه ق ) بدرود حيات گفت.

    دراين وقت مولوی درحاليکه ۲۴ سال عمرداشت، براساس تقاضای پادشاه سلجوقی وخواست پيران ومريدان و وصيت پدربه مقصد اشاعۀ تعاليم دينی و عرفانی، برمسند تدريس و وعظ نشست. يکسال سپری شده بود، که سيد برهان الدين محقق ترمذی از زمرۀ شاگردان سابق سلطان العلماء به سال (۶۲۹ ) به آسيای صغير آمده ودرشهرقونيه بساط ارشاد وتعليم دادن را هموارساخت و از جمله مولانا را آموزش داد ومدت (۹) سال باهمدگر درتماس بودند.

         مولانا به هدف تکميل معلومات وکسب بيشترعلم و کمال، دوسال پس از درگذشت پدر، شهرقوني را به عزم رفتن به شام ترک گفت ومدت سه سال درشهر حلب وچهارسال ديگردردمشق باقی ماند. درحلب درمدرسۀ حلاويه ازحوزۀ درسی مدرس چيره دست کمال الدين ابوالقا سم عمربن احمد معروف به بن العد يم ، فيض فراوان نصيب گرديد.

     مولوی بعد ازهفت سال دوری، دوباره به شهرقونيه برگشت وطبق وصيت سيد برهان الدين برياضت پرداخت. ازقضای روزگارمحقق ترمذی درسال ( ۶۳۸ هه ق) وفات يافت و مسئوليت ارشاد وتدريس دردارالملکۀ قونيه بدوش مولانا گذاشته شد و مدت پنج سال(۶۳۸-۶۴۲هه ق ) درمدرسۀ علوم اسلامی تدريس کرد ومجلس وعظ وتذکيربرگزارنمود، که به قول دولت شاه سمرقندی، چهارصد نفرطالب العلم از محضرش فيض ميبردند. دراين ايام مولوی علاوه برتدريس قيل و قال مدرسه ، فتوای شرعی نيز می نوشت.

                     تولد ديگر:

       همانگونه، که سرايش مثنوی معنوی ، نام مولانای بلخ رادرآسمان شعر جاودانه ساخت، بدين منوال تولد دوباره اش دراثر آشنايی با شمس ونفوذ اين شخصيت خبيرو شوريده برمولوی، صورت گرفت.

      بروايت مناقب العارفين تأليف شمس الدين احمد افلاکی: «  شمس الدين محمد بن علی بن ملک داد تبريزی (که گويند پدرش اصلآ ازبا ورد خراسان بوده و بتجارت به آذربايگان رفته ) … درطلب کاملتری سفری شدو سالها گرد بلاد و امصار برآمده ازشهری بشهری راه پيمود و با اهل راز ورياضت انس والفت مينمود پيوسته نمد سياه می پوشيد وهمه جا درکاروانسرای منزل ميکرد وبخدمت چندين ابدال واوتاد و اقطاب رسيده اکابرصورت و معنی را دريافته بود.»

                   ( نقل از مثنوی معنوی و هفت کتاب نفيس ديگر، ص ۹ )

      مولوی درسن ۳۸ سالگی با نشستن درپای مريدی شمس ، که شصت سال ويا بالا ترازآن عمرداشت، شورتازۀ مييابد و جهشی به عظمت طوفان ابحار در روح و روانش جان ميگيرد.

     بديع الزمان فروزنفر مولوی شناس فقيد ايرانی، دربارۀ برخورد شمس و مولوی وسرآغاز تولد دوبارۀ مولانا، براثر نفوذ واژگونگرشمس ، نگاشته است:

« مولانا که تا آنروز، خلقش، بی نياز می شمردند، نيازمند وار، به دامن شمس ، درآويخت، و باوی به خلوت نشست . وچنانکه دردل، برخيال غيردوست، بسته داشت، در خانه برآشنا و بيگانه ببست. وآتش استغناء ، درمحراب و منبر زد، و… ترک مسند تدريس، و کرسی وعظ ، گفت، و درخدمت استاد عشق ، زانوزد، و با همه استادی، نوآموزگشت. وبه روايت افلاکی، مدت اين خلوت، به چهل روز، يا سه ماه، کشيد…

       شمس الدين، به مولانا چه آموخت ، و چه فسون ساخت که چندان فريفته گشت، و ازهمه چيز، و همه کس صرف نظرکرد، ودرقمار محبت نيز، خود را درباخت، برما، مجهول است. ولی کتب مناقب، و آثار، براين متفق است که : مولانا، بعد از خلوت، روش خود را، بدل ساخت، وبجای اقامۀ نماز، و مجلس وعظ ، به سماع نشست. وچرخيدن ورقص ، بنياد کرد. و بجای قيل و قال مدرسه و اهل بحث، گوش به نغمۀ جانسوز نی و ترانۀ دلنواز رباب نهاد. »

( احوال وزندگانی مولانا جلال الدين محمد، تهران ۱۳۱۵، ص۶۹- ۷۰ اقتباس از خط سوم، ص ۵۵- ۵۶ )

      شمس درمرتبۀ نخست بتاريخ ۲۶ جمادی الآخر(دوم) سال ۶۴۲ هه ق ( ۲۶/ ۶/ ۶۴۲ هه ق = ۶/ ۹/ ۶۲۳ خورشيدی) وارد قونيه شد ومدت ۱۵ ماه و يک هفته ( ۴۵۷ روز) را درآنجا يکجا با مولانا سپری نمود و با دختری بنام ” کيميا ” ، از جملۀ شاگردان مولانا ازدواج کرد. سرانجام شمس درنتيجۀ بدبينی و حسادت غرض آلود تاريک انديشان مجبور به ترک قونيه گرديد.

    دوری شمس ، مولوی را چنان دلتنگ وپژمرده ساخت، که لاجرم به جستجو برآمدند تاپيدايش کنند. خبر رسيد ، که دردمشق بود و باش دارد. مولانا نامه ها و پيام ها ی پی در پی عنوانی شمس نوشت و سرودهای سوزناک خود را برايش ارسال داشت و تقلا نمود تا دوباره به قونيه برگردد. پير تبريزی خواست جلال الدين محمد بلخی را پذيرفت. سلطان ولد فرزند مولانا به دمشق رفت و يکجا با شمس به قونيه برگشتند ( درذيحجه سال ۶۴۴ هه ق = ماه ثور۶۲۵ خورشيدی). اين مرتبه شمس مدت يکسال را تا پايان سال ۶۴۵ هه ق ، با مولانا درشهر قونيه سپری کرد و پس ازآن برای ابد ناپديد شد.

     « بروايت سلطان ولد چون مريدان وياران و بستگان مولانا بکين شمس کمر بستند پير تبريز دل از قونيه برکند ومصمم شد، که چنان رود، که ديگرخبرش هم بدور ونزديک نرسد. اين سخن را با سلطان ولد دربين نهاد و ناگهان از ميان همه گم شد وانجام کارش معلوم نشد! »

                   ( نقل از پيشگفتار مثنوی معنوی وهفت کتاب نفيس ديگر، ص ۹)

     آورده اند، که مولوی درفاصله های زمانی متفاوت، با جمعی ازياران و ارادتمندان از قونيه رهسپارشام شد و دردمشق درپی پيدا کردن گمشدۀ خود ، سرگردانی کشيد ، وليک پير تبريز را نيافت که نيافت ومأيوسانه سرود تنهايی را سرداد :

             دست بگشا !

            دامن خود را بگير!

           مرهم اين ريش، جز اين ريش نيست !

       مولانا هرگز شمس را در بايگانی فراموشی نسپاريد. همواره ياد و خاطراو را برلوح دل و آيينۀ ضمير نگهداشته بود، که چند و چون آن درديوان کبير ( درغزليات شمس) بخوبی وخيلی غوغاگرانه، اينگونه تبلور يافته است:

              پيرمن و مراد من ،

              درد من و دوای من !

             فاش بگفتم اين سخن :

–         شمس من و ، خدای من !

            ازتو ، به حق ، رسيده ام ،

            ای حق حقگزار من !

            شکرترا، ستاده ام :

–         شمس من و خدای من ! …

          … نغرۀ های و هوی من ،

              ازدر روم ، تا به بلخ !

              اصل ، کجا خطا کند :

                                        – شمس من و خدای من !             

             کعبۀ من ،

            کنشت من !

            دوزخ من ،

            بهشت من !

            مونس روزگار من :

–         شمس من و خدای من !

            شمس من وخدای من ،

    شمس من و خدای من !

( نقل ازخط سوم ، ص ۶۶- ۶۷ )

                           و يا :

        ای شده ازجفای تو جانب چرخ دود من

                                       جورمکن که بشنود شاد شود حسودمن…

 

       دلبرو يار من تويی  رونق کار من تويی

                                          باغ و بهارمن تويی بهرتوبود بود من

         خواب شبم ربوده ای مونس من تو بوده ای

                                       درد توام نموده ای غيرتونيست سود من 

        جان من و جهان من  زهرۀ آسمان من

                                       آتش تو نشان من  در دل همچو عود من

       جسم نبود و جان بدم  باتو به آسمان بدم

                                       هيچ نبود، درجهان،  گفت من و، شنود من

              چونکه به ديد جان من، قبله ی روی” شمس الدين “

                 برسرکوی او بود ، طاعت من ، سجود من

    ( نقل ازخط سوم، ص ۶۴- ۶۶ و کليات شمس تبريزی ص ۶۵۱ )

      و يک نمونه از گفته های شمس دربارۀ مولانا :

      « مولانا ، درعلم و فضل ، درياست. وليکن کرم ، آن باشد که سخن بيچاره، بشنود. من ميدانم ، و همه دانند درفصاحت ، وفضل مشهوراست! »

                                      ( مقالات ، ۲۰۶ ) ( نقل ازخط سوم ، ص ۶۸ )

      پس ازنا پديد شدن شمس (غيبت کبرا ويا غيبت بزرگ شمس) مولوی مناسبات بسيارنزديک با صلاح الدين فريدون زرکوب قونوی ازحلقۀ دوستان ، برقرارکرد. ابتدا برايش منصب شيخی و پيشوايی داد تا به ارشاد و رهنمايی مريدان بپردازد. برغم اينکه آتش حسادت وبد بينی نسبت به او زبانه کشيد وموج سرپيچی ازفرمان مولانا بالا گرفت. اما جلال الدين محمد با درايت وفضل وکمال فتنه را برطرف ساخت تا اينکه صلاح الدين درروز اول محرم سنه ۶۵۷ هه ق ازاثر بيماری درگذشت. مولوی بيش ازهفتاد غزل خويش را بنام اين دوست خود سروده است.

           آ ثار مولانا :

    گنجينه های ادبی و عرفانی مولانا بدو دسته ، رده بندی شده اند :

          ۱-  منثور ، ۲ – منظوم

۱- آثار منثور عبارتند از :

     – فيه ما فيه : مجموعۀ صحبت ها و گفته های مولانا است، شامل مسايل اخلاق – طريقت- تصوف – عرفان – شرح آيات قرآنکريم- احاديث نبوی وسخنان مشايخ، که درمجالس ايراد داشته و فرزند ارشد ش ، سلطان ولد به کمک مريدان آنها را يادداشت گرفته و بصورت کتاب درآورده است.

    – مجالس سبعه ( مجالس هفتگانه) : مواعظه و خطابه های مولوی را برسرمنبر دربرميگيرد.

    – مکاتيب : نامه ها و مراسلات مولوی به معاصرين ميباشد.

     ۲ – آثار منظوم عبارتند از :

    – غزليات ( ديوان شمس ) : اشعار اين ديوان، که بقول بزرگان دنيای شعر و ادب حدود پنجا هزاربيت را احتوا ميکند، چنان شيوا، پخته، استادانه، زيبا و دلپذير درحد اعلای فصاحت وبلاغت کلام، باشور و بيقراری بابيان مفاهيم دقيق علمی، ادبی و فلسفی، سروده شده است، که محبوبيت و مقبوليت آنها شهرۀ آفاق است:

 

آن نفسی، که با خودی يارچوخارآيدت + وان نفسی، که بيخودی يارچه کارآيدت

آن نفسی،که باخودی خود توشکارپشه ای+وان نفسی،که بيخودی پيل شکارآيدت

آن نفسی،که با خودی بستۀ ابرغصه ای+ وان نفسی،که بيخودی مه کنار آيدت

آن نفسی، که باخودی يارکناره ميکند  + وان نفسی،که بيخودی بادۀ يار آيدت

آن نفسی،که باخودی،همچوخزان فسرده ای+ وان نفسی،که بيخودی دی چوبهارآيد ت

جملۀ بيقراريت ازطلب قرارتست      +  طالب بيقرارشو تا که قرار آيدت

جملۀ ناگوارشت ازطلب گوارش است + ترک گوارش ارکنی زهرگوار آيدت

جملۀ بيمراديت ازطلب مراد توست   + ورنه همه مراد ها همچو نثار آيدت

عاشق جوريارشو عاشق مهريار نی  +   تاکه نگار نازگر عاشق زار آيدت

             خسروشرق شمس دين از تبريز چون رسد  

             از مه و از ستاره ها  والله عار آيدت    (کليات شمس ص ۱۲۹-۱۳۰)

   – رباعيات : گويند به تعداد ۱۶۵۹ رباعی به چاپ رسيده ودر( کليات شمس تبريزی چاپ چهارم سال ۱۳۸۱ تهران) تعداد آن به ( ۱۹۹۵ ) رباعی رسيده است، اما عقيده برآن است، که قسمتی از آن متعلق به مولانا بوده، متباقی مشکوک ميباشند:

       با توسخنان بی زبان خواهم گفت    ازجملۀ گوشها نهان خواهم گفت

      جز گوش تو نشنود حديث من کس    هرچند ميان مردمان خواهم گفت

             +                +           +          ( کليات شمس ج ۲ ص ۱۳۱۰)

     عشقت به دلم در آمد و شاد برفت     بازآمد و رخت خويش بنهاد برفت

    گفتم به تکلف دو سه روزی بنشين    بنشست وکنون رفتنش ازياد برفت

                                                        ( کليات شمس ج ۲ ص ۱۳۲۲)

    – مثنوی : مولوی درد فراق وجدايی های انسانها را- داستان تنهايی و خاموشی گزينی آدم ها را ، حکايت ناهمدلی ها و ناهمزبانی ها و گسست از پيوندها را در اين شهکار ادبی جهان باخلاقيت ويژۀ هنری بيان داشته و علاج همه نا بسامانی ها ، نا آرامی ها، پراگندگی ها و آشفته حالی های انسانها را درزندگی فردی وروابط اجتماعی و مناسبات نيکوی متقابل، دردوستی، عشق و مهر ورزی به تصوير کشيده است:

           بشنو ازنی چون حکايت ميکند         واز جدايی ها شکايت ميکند

           کزنيستان تا مرا ببريده اند              از نفيرم مرد و زن ناليده اند

           سينه خواهم شرحه شرحه ازفراق    تا بگويم شرح درد اشتياق

          هرکسی کو دور ماند از اصل خويش   بازجويد روزگاری وصل خويش…

      … شادباش ای عشق خوش سودای ما      ای طبيب جمله علت های ما

          ای دوای نخوت و تاموس ما            ای تو افلاطون و جالينوس ما

          جسم خاک از عشق بر افلاک شد       کوه در رقص آمد و چالاک شد…

                                                                 ( آغازدفتر اول مثنوی)

   درسرا پای مثنوی فقط کلام عشق است، شورومستی ودوستی ! عشق به مفهوم: صيقل ساز و صفا بخش دلها ، گريز از کينه ورزی و دوری جستن از تعصب ها ، پيوند دادن رشته های زيست باهمی ودرکنار هم بودن، سر ناسازگاری با خشونت- بيداد گری- خودکامگی- ستم – تبعيض- افراط وتفريط…، رعايت – پابندی وبجا آوردن باورها وايمان وعقايد انساندوستانه ومردم سالارانه، آرامی دهندۀ آشفتگيها ، ايثارگری ، حرمت به حيثيت وکرامت انسانی ، دل بستن به همه خوبی ها و نيکوکاريها …

    مثنوی ازديدگاه و زاويۀ ديگری نيز درخور توجه است:

       پس از آنکه صلاح الدين زرکوب داعی اجل را لبيک گفت و به حق پيوست، حضرت مولانا ازجمع مريدان نخبۀ خود به حسام الدين حسن چلبی ،بيشتر علاقه مندی نشان داد. بروايت افلاکی درغيبت کبرای پيرتبريز ، هنگاميکه جلال الدين محمد بلخی نالان وگريان به جستجوی گمشدۀ خويش برآمده  وراه سفربه دمشق را درپيش گرفت، حسام چلبی درحلقۀ ياران همسفربود.

     آورده اند، که چلبی شخص متقی، پرهيزگار، با ديانت ، تيزهوش و صاحب فهم درشريعت بود. درنخستين اقدام ازسوی مولانا به مقام شيخی رسيد. اين بار مولوی درانتخابش به حساسيت و بدبينی وسرپيچی مريدان ديگر روبرو نگرديد، بنابران رشتۀ دوستی- مودت ونزديکی آنها خيلی محکم گره خورد، که حاصل آن خلق اثر منظوم مثنوی است. « سبب افاضۀ اين فيض ازوجود مولانا چلبی بوده، که چون ميديد ياران بيشتربقرائت آثارشيخ فريدالدين عطار نيشاپوری و شيخ ابوالمجد مجدود سنائی غزنوی مشغولند  شبی درخلوت ازمولانا درخواست کرد  ]تا [ کتابی بطرزمنطق الطيرعطار يا الهی نامۀ سنائی( حديقه) بنظم آرد  مولانا فی الحال از سردستارخود برگی که هجده بيت از آغاز دفتر نخستين مثنوی برآن نوشته بود بيرون آورده بدست او داد.» ( نقل ازپيشگفتار مثنوی معنوی و هفت کتاب نفيس ديگر، ص ۱۰ )

      دوستی و حسن سلوک چلبی دروجود مولوی شور وشعف نوينی بوجود آورد و ذوق سرايش سروده ها را تحرک پرجازبه ونيرومندی بخشيد. آن ياران باصفا درکمال يکرنگی وبی ريايی ، شب ها باهم می نشستند، پيربلخ شعر ميسرود و حسام الدين حسن به همکاری مريدان ديگرهمه سروده ها را مينوشت وثبت صفحۀ کاغذ ميکرد.

    روابط و صحبتهای آن دومرد بزرگ باوجود يک وقفۀ دوساله پس ازپايان دفتر نخست مثنوی، ناشی ازدرگذشت همسفرچلبی؛ به مدت پانزده سال طول کشيد. بعد ازختم سرايش و نگارش دفترششم حضرت مولانا برحمت ايزدی پيوست، بنآء درقسمت دفترهفتم مثنوی، بزرگان ادب مدعی اند، که به سبب تفاوت درسبک و صنعت شعری وخطاهای موجود نميتواند از مولوی باشد.

       مقام شامخ مولانا درعرصۀ شعر و ادب:

   چنانچه گفته آمد حضرت مولانا شخصيت ادبی، دانشمند و سخنورشهير وشناخته شدۀ جهانی بوده وسروده های ديوان شمس و مثنوی معنوی با رزترين نمونۀ فصاحت و بلاغت کلام وبيان لطيف ترين احساس ها و عاطفه های انسانی ميباشند.

    بديع الزمان فروزانفر دربارۀ مقام شعری مولانا نگاشته است:

   « …مولانا، درست و راست، از ۳۸ سالگی، شاعری را، آغازکرد. وبدين معنی می توان گفت که مولانا، نابغه است. يعنی ناگهان، کسی که مقدمات شاعری نداشته، شعر، سروده است. وعجب است که اين کسی که سابقۀ شاعری نداشته، و درمکتب شعر و شاعری، مشق نکرده وتلميذ ننموده است، بسيارشعرگفته و همه را زيبا سروده است.

    هرگاه مولانا را، با ستارگان قدراول ادبيات فارسی …استاد طوسی… سعدی، و…حافظ، مقايسه کنيم، مقدارشعری که ازمولانا باقی مانده است، به نسبت ازهمه، بيشتراست.

    … حد اکثر… شاهنامۀ فردوسی… درحدود ۵۲ هزاربيت است… ليکن مولانا، مجموع اشعارش…بالغ بر هفتادهزاربيت است.

    … تنها غزليات مولانا درحرف ” ی ” ۸۰۰ غزل است. يعنی تقريبآ معادل غزليات سعدی، و دوبرابرغزليات حافظ…

    … مولانا… در ۵۵ بحرمختلف، شعرساخته است. درزبان فارسی، هيچيک از شعرای ما نيستند که اين اندازه ، توسعه دراوزان داده باشند. آن اوزان متروکی که درشعرقديم وجود داشته ومتروک شده … تمام آن اوزان را، مولانا ساخته و بهتر از اوزان معموله ساخته است….» ( نقل ازخط سوم، ص ۶۲-۶۳ )

        گويند مولوی به علم موسيقی دسترسی داشت و بروايت افلاکی، ميتوانست رباب بنوازد و بدستور او يک تار برسه تار رباب افزوده شده است. انتخاب اوزان و قالب شعری گوناگون، درسرايش انواع نظم ( مثنوی، قصيده، ترکيب بند، ترجيع بند، ملمع، غزل، قطعه، رباعی )، درآثارمنظوم مولانا ازذخيرۀ موسيقی شناسی او سرچشمه گرفته است. « تنها درمکتب مولوی است، که شعر، موسيقی،رقص و عرفان، همه درهم می آميزد. ازيکديگر متأثر می شوند، وازهمدگر، کمال و اثرميپذيرند!» ( همان کتاب ، ص ۷۴ )

    درپايان اين نبشته شايان ذکر است، که مولوی پس از آشنايی و دوستی با شمس، به جای تصوف زهد ، تصوف عشق را پذيرفت و آئين سماع ( وجد وسرور و پای کوبی ودست افشانی صوفيان منفردآ ويا جمعآ با آداب وتشريفات خاص- فرهنگ معين ، ج ۲ ، ص ۱۹۱۷ ) آموخت وبه رقص وپای کوبی و شورافگنی رو آورد.

      آمد بهارجانها ، ای شاخ تر به رقص آ

                                     چون يوسف اندر آمد ، مصر وشکر به رقص آ

     چوگان زلف ديدی ، چون گوی دررسيدی

                                            ازپا وسربريدی ، بی پا و سر به رقص آ

     تيغی به دست خونی ، آمد مرا که چونی

                                گفتم:” بيا که خيراست” گفتا: ” نه، شر، به رقص آ…

        حضرت مولانا جلال الدين محمد بلخی بعد از عصر روز يکشنبه، پنجم ماه جمادی الآخرسال ۶۷۲ هه ق به سن ۶۸ سالگی دراثر مريضی، که عايد حالش بود ، رخ درنقاب خاک کشيد ودر شهرقونيه مدفون گرديد.

نوشته از غفارعريف

 


            يادداشت:

        درنگارش اين مقال ازکتب زيرين استفاده صورت گرفته است:

۱- مثنوی معنوی مولانا جلال الدين محمد بلخی رومی باهفت کتاب نفيس ديگر، به کوشش محمد رمضانی، تجديد چاپ درمطبعۀ دولتی کابل، سال۱۳۶۲ خورشيدی.

۲- خط سوم، تأليف دکترناصرالدين صاحب الزمانی، چاپ سيزدهم، موسسۀ انتشارات عطايی، تهران ، سال ۱۳۷۳ خورشيدی. 

۳- گزيدۀ غزليات شمس، به کوشش دکتر محمد رضا شفيعی کدگنی، تجديد چاپ درمطبعۀ دولتی کابل، سال ۱۳۶۵ خورشيدی.

۴- کليات شمس تبريزی، مطابق با نسخۀ تصحيح شدۀ استاد بديع الزمان فروزانفر، چاپ چهارم ۱۳۸۱ ، انتشارات ” نشرپيمان” تهران

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*