Farhangistan
خانه / سیاست / تحلیل ها و دیدگاه ها / بشریت به قرمز ترین خط روزگار نزدیک میشود

بشریت به قرمز ترین خط روزگار نزدیک میشود

بشریت به قرمز ترین خط روزگار نزدیک میشود
خانم نیکی هیلی نماینده امریکا درسازمان ملل ، گوئی درجنگل قرارداردوبه مثابه پادشاه جنگل میگوید: «اگر دنیا در برابر بشار اسد سکوت کند، خودمان حمله میکنیم !» یعنی اینکه اگر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل طبق دلخواه امریکا تصویب نشد، امریکا به خودحق میدهدلجام گسیختگی نماید.
این بارروسها منتظر ننشستند تابانصیحت گوئی ودادوستدامریکائی هارا ازاین بلند پروازی ماجراجویانه بازدارند. جنرال والری گراسیموف رئیس ستادنیروهای مسلح فدراسیون روسیه یک راست و مستقیم خطاب به امریکائی هاگفت:”در دمشق، در مؤسسات و برخی بخش های وزارت دفاع سوریه، مشاوران نظامی روسیه، نمایندگان مرکز صلح احزاب و پلیس نظامی مستقر هستند. در صورت تهدید نیروهای نظامی ما، نیروهای مسلح فدراسیون روسیه اقدامات تلافی جویانه را در برابر موشک ها و حامل هایی که از آنها استفاده می کنند، انجام خواهد داد”. سرگی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه نیزدراین موردتاکیداتی داشت. اخیراًرسانه های معتبرجهانی اطلاع دادندکه امریکائی ها نیروهای بحری خودرادرمدیترانه، خلیج فارس و بحیره سرخ برای حمله به سوریه به وسیله موشکهای کروزمتمرکزساخته اند. دیده میشودکه امریکائی ها نتوانسته اند شکستهای خوددرسوریه راهضم کنند. گرچه ازیک نیروی بزرگ وبه طریق اولی بزرگترین نیروی نظامی دنیا انتظارمی رفت درکنارنیرومندی، از خونسردی، واقع بینی ومنطقی بودن نیز بهره داشته باشد، می بینیم که چنین نیست. مزیدبرآن، این بزرگترین نیروی نظامی دنیافراموش میکند که علیرغم نیرومندی اش عوامل بازدارنده حیاتی متعددی دربرابرش قراردارد که یکی ودرشت ترین این عوامل نیروی بازدارنده بسیارپرقدرت ومدرن هسته ای روسیه است. درواقع امریکا باگستاخی های بی حدوحصرش جان جهان رابه لب رسانیده ومقتدرترین حریفش یعنی روسیه مجبور میشود مشت گره کرده خودرادربرابرش بلند نماید. دراین ماجرای بسیار خطرناک که مانند بحران کوبادرسالهای اولیه دهه شصت میلادی قرن گذشته، تمام بشریت درلبه هولناک نابودی هسته ای قرارگرفته است، آیاامریکا گام اول رابا بمباردمان سوریه به پیش خواهدگذاشت؟ عقل سلیم میگویدنه. اگر چنین شد که بشریت باردیگر از دام جنون نظامیان وسیاست گذاران ماجراجوی امریکائی رهائی یابد، امریکا این گزافه گوئی های خودراباخود به کجاخواهدبرد؟ بالاخره برای بزرگترین نیروی نظامی دنیاکه از تریبون سازمان ملل(که جز عروسک امریکا چیزبیشتری نیست)با طمطراق اززورحرف می زند، ولی باترس ازتهدید حریف، دم خودراجمع کرده وبه عقب برمیگردد، چه آبروئی باقی می ماند؟ «عقابان» پنتاگون وسی آی ای عادت گرفته اند که هرآنچه رامیخواهند به زور وتکبربردیگران تحمیل کنند وتاهنوز به سنجش دقیق وضع وارزیابی عکس العمل حریف عادت نکرده اند. حالا وقت آن رسیده است که این جنابان دوران فرمانبرداری تیم یلتسین درموردروسیه رافراموش کنند. وقت آن فرارسیده تا ازنیروی هسته ای وپیشرفتهای تکنولوژیک نظامی روسی واز سیاستهای جسورانه ودیپلوماسی متحرک و فعال روسیه حساب ببرند.
یکباردیگرامریکائی ها به قمار بسیارخطرناکی دست زده اند که عبارت ازقمارِ بازی اعصاب با روسها، بادرپیش گرفتن روشی تهدیدآمیزوتحریک کننده همراه با برخ کشیدن توان وامکانات نظامی است. آنهامیخواستندوشاید هنوزهم میخواهند عواقب شکست های سنگین سیاستهای خود درسوریه راباخاکباد بمباردمانهای ارتش ومردم سوریه پنهان کنند. این بارروسهاکوتاه نمی آیند.
به طور کلی دراین اواخرامریکائیها میخواهند با برخ کشیدن عضلات تسلیحاتی خود روسیه را مجاب کنند وبه عقب روی وادارند. درکناراین نمایش هیستریک قدرت نظامی ، آنهااهرم عمده فشاراقتصادی رابه وسیله تعذیرات متنوع وممتدبه کار میبرندتاکمر روسیه رابشکنند. آیاآنهاخواهند توانست به این مامول دست یابند؟ تحلیل اوضاع نشان میدهدکه به احتمال بسیار قوی به این هدف به طورکامل دست نخواهند یافت.
ازقضاحاکمیت سیاسی درروسیه دراوضاع کنونی از تقریباًیک دهه ونیم به اینسوباهوشیاری کم سابقه عمل میکندوتصور اینکه بتواند از معرکه کنونی جان سالم بدر برد، بسیارمحتمل است. بهرحالی، روسیه محتملاًتضعیف خواهدشدولی ازپا نخواهد افتاد ویکی از تبعات چنین وضعی بادرنظرداشت سخت جانی روسهاتضمین آینده نیرومند تربرای روسیه را رقم می زند: رودرروئی امروزی بین امریکا وروسیه درعرصه ای کامپلکسی وذوجوانب مشتمل برعرصه های اقتصادی، دیپلوماتیک ونظامی عمل میکند ونتیجتاًسیاست هردوطرف ملهم ازاین عوامل کمپلکسی است. دراین میدان، یگانه عرصه ای که درآن امریکائی ها میتوانند روسهارادرمضیقه جدی قراربدهند عبارت است از عرصه اقتصادی. که خودنتیجه وضع سیاسی ایجادشده درنیم قرن اخیربعدازآنکه دلار درمعاملات بین المللی جای تعویض ناپذیرراحرازکرد، میباشد. تازمانیکه دلار پادشاه است امریکا با حربه تعزیرات هرکشوری رامیتواند زیرشدید ترین فشارها قراربدهد. درچنین زمینه وکانتکستی روسها ازلحاظ اقتصادی دربرابر امریکائی ها نمیتوانند رقابت کنند و درنتیجه امریکائی هاباحد اکثراستفاده ازاهرم اقتصادی درپی شکستاندن استخوانهای اقتصادروسیه میباشد. دراین گیرودارخوشبختی روسها دراین است که هفتادسال سوسیالیزم چنان زیربنای اقتصادی وتکنولوژیک رابه میان آورده است که به اضافه تاریخ خودروسیه که همیشه برای زنده ماندن به مقاومتی غیرقابل باور پرداخته است، خواهد توانست ازاین آزمون تاریخی جان بدربرد. بادرنظرداشت این وضع، روسهادر موقعیتی قراردارندکه درعرصه های دیپلوماتیک دست ازپاخطانمیکنندوبه پیروزی های پیهم دست می یابندو درعرصه نظامی با دردست داشتن اهرمهای تکنولوژیک متناسب در مسابقه تسلیحاتی روزبه روزمقتدرتر میشوندودرنهایت خواهند توانست تناسب نیروهای کنونی بین المللی راتغیر بدهند. اقدام به موقع وجسورانه آنهادرقبال حوادث سوریه توانست ازیکسو به تحکیم مواضع نظامی وحضورآنهادر منطقه حیاتی مدیترانه بیانجامد وازجانب دیگر درعرصه اعتلای اعتبار بین المللی وایجادفضای اطمینان بخاطر همیاری عده ای ازکشورها ونیروهائی درمناطق مختلف به ویژه در منطقه خاورمیانه بیانجامد. این تغییر موضع ازجانبی بالاجبار تمایلات تجاوزگرانه امریکا رالگام می زند واز جانب دیگر باعث خشم ایالات متحده امریکا گردیده وتعزیرات اقتصادی به طور متداوم تشدید میشود. درچنین اوضاع واحوالی تحریکات امریکادرتمام عرصه هاودرتمام دنیابیشترمیشود. روسیه درشرایطی قرارداده شده است که راهی جزمقابله باامریکا برایش باقی نمانده است. حوادث چندروزاخیر وتهدیدجسورانه وخطرناک روسها درزمینه کوبیدن راکتها وپایگاهای پرتاب آنها درصورت تجاوزبرسوریه نمونه روشن چنین سیاستی است. روسها بالاجباردر برابر زورگوئی های امریکا زورخودراکه کم هم نیست با جسارت برخ امریکائی هامیکشند. امریکائی ها اگر تاکنون متوجه نشده اند باید به زودی بفهمند که عملیه «بومرانگ» تحریکات شان خطرناکتر ازآن چیزی است که میتوانستند تصورش رابکنند؛ تحکیم قدرت نظامی روسیه بعدازدوران رکود ونزول بعدازفروپاشی شوروی، تازه داردامریکائی هارا ازخواب خوش شان بیرون میکند. وضع تحمیل شده به وسیله امریکائی هادرفضای تشدید مسابقه تسلیحاتی ورقابتی با ابعادغول پیکر، باعث تقویت بسیار جدی ساختارهای نظامی، نوسازی بی سابقه وسراسری زرداخانه های تسلیحاتی وارتقای کم سابقه نیروی رزمی روسیه شده است. این وضع امریکائی هاراخواه ناخواه به تلاشهای بیشتری وامیداردومسلماً سیاستهای جنبی آنها درروال سریعتری قرارمیگرد. نمونه بارز ان تشدید بی سابقه جابجائی نیروهای اهریمنی داعش درافغانستان درنزدیکی مرزهای روسیه میباشد.
آنچه ازجانب بعضی هابیشتر به یک بازی اوپراتیفی برای ترساندن وزیرفشارقراردادن روسها تلقی میشد(استفاده از داعش برای غلبه برروسیه در آسیای میانه) حالا کم کم به سیاست جاری امریکائی ها مبدل میشود. آنها به فکر این هستند که با بکار انداختن داعش علیه روسیه میتوانند در این حادثه تماشاگر باقی بمانند در حالیکه روسها این موضوع رااحتمالاً از زاویه دیگری می بینند: کشانیدن پای خود امریکائی ها در جدالهای فرسایشی ودر عین زمان نمایش قدرت واستفاده ازامکانات دست داشته برای مقهور ساختن آنها در مراحل تعین کننده آتیه.
به احتمال قوی تاکنون امریکائی ها روی این اصل قماربازانه بیشتراتکا داشته اند که برمبنای آن هرقدرفشاررابیشترکنند به همان پیمانه حریف خودرابه عقب نشینی وادارخواهند ساخت. چنانچه فشارهابرروسیه را ازورای تمام سرحدات با اهمیت آن به ویژه دراروپا ودرافغانستان به طور بیسابقه ای تشدید کرده اند. شاید امریکائی ها باهمان روحیه ای برخوردکنند که درزمان تجاوزبرعراق، دونالدرامسفیلد وزیردفاع امریکا درباره کوریای شمالی وایران گفت که این هادربرابرنیروی نظامی ایالات متحده امریکا جزلقمه هائی بیش نیستند. امریکائی هاتاکنون این سیاست رااد امه داده انداما این بار لقمه روسیه درگلوی شان گیر خواهدکردوفکر میشود که تازه متوجه این امرمیشوند.
دیده میشودکه ادامه این وضع جان روسیه رابه لب آورده است. همین دیروز، واحد های نظامی روسیه وتاجیکستان در۱۵کیلومتری مرزباافغانستان مانورهای نظامی بزرگ ابعادبراه انداختند. محتملاً این پیامی است برای امریکائی هاکه درسوریه دست ازپاخطانکنند.
درگیروداراین حوادث روزهای اخیر ولادیمیرپوتین با صریح ترین لهجه ممکن امریکائی هاراشیرفهم ساخت که اگرآنهاپای خودراازحدخودفراتر نهند، روسیه بی محاباخواهدکوبید واین کوبیدن باآمادگی های کوریای شمالی وایران برای مقابله باامریکا تفاوت کلی دارد. روسیه طوریکه بارهارهبران آن تاکیدکرده اندبا سلاح هسته مقابله خواهدکرد؛ منجمله با«شیطان»- ساتان نیرومند ترین وچابک ترین ومخرب ترین راکت بالیستیک قاره پیمای هسته ای جهان.(گویندزرادخانه شیطان یا راکتRS28 روسی قادراست تمام ایالات متحده امریکارازیروروکند. یکی از این راکتها قادراست کشوری به بزرگی فرانسه رانابودکند). مسلماً امریکائی هاهم چنین سلاح های مرگباری دارندولی نتیجه برخورد بین دوابرقدرت جهان فقط وفقط نابودی تمام بشریت رادرپی دارد.
جهان شاهداین امر است که روسها تقریباًباهمان هیجان وازخودگذری که در زمان جنگ جهانی دوم برای تولید بلاوقفه سلاح برای نجات کشور کار میکردند، امروز هم تلاش می ورزند تا وطنپرستی ای راکه برای روسها مفهومی بسیار ملموس تر از امریکا ئی هادارد، باردیگر اهرم پیروزی ونجات سازند. ولادیمیرپوتین ازساخت راکت کروز هسته ای وزیردریائی بی سرنشین که قادربه حمل راکتهای هیپرسونیک هسته ای است وهمچنان ازراکتهای با شعاع پرواز«لایتناهی» پرده برداشت ودنیای غرب راغرق در حیرت ساخت. اودربخشی ازسخنان خودگفت: «سلاح هسته ای جدید روسیه میتواند هر هدف را در جهان نشانه گیرد!»
درکناراین پیشرفتهای تعیین کننده تسلیحاتی اواین باریک گام بیسابقه دراوضاع کنونی جهان به پیش گذاشت وامریکاوناتوراتهدید کردکه نه تنهاروسیه بلکه اگر متحدین آن هم مورد تجاوزقراربگیرد، سلاح هسته ای روسیه مورداستفاده قرارخواهدگرفت. این موضع گیری پوتین مستلزم توجه خاصی است که به نحو بی سابقه ای درتغییروجابجائی روابط متشنج کنونی جهان بخصوص در منطقه پرتشنج خاورمیانه نقش ایفاخواهدکرد. برپایه این حرف پوتین شایدکشورهائی مانند ایران هم میتوانند روزی نه چندان دوربه متحد روسیه برای رهائی ازچنگال تجاوزات بی کیفرامریکائیها مبدل گردندو چه بسا که دراین دوکتورین سیاسی نوین جائی هم برای کشورهای دیگری که درتقابل با امریکا قراردارنداختصاص داده شود. دراینجا میتوان تصورکردوقتی امریکاازتمام خطوط قرمز روابط متمدن بین المللی عبور کند، کشوری مانند روسیه چرانتواند حداکثر مخالفین امریکا راصرفنظراز سیاستهای داخلی آنها درکنارخود قراربدهد؟ مگرجستجو وداشتن دوستان ومتحدین بین المللی در جهانی که بود ونبودآن به اراده کمپلکسهای صنعتی- نظامی امریکائی بستگی پیدامیکند، کارنامشروع ویک«قرارداد» غیراخلاقی است؟ واقعیت اینست که امریکاازجنگ جهانی دوم به اینسومدافع ومتحدکثیف ترین وجنایتکارترین رژیم های روی زمین بوده است. وبه این کارخودبی اعتنابه افکارجهانی ادامه میدهد.
دراین روزها یکی ازاخبارمربوط به یک سال قبل درسطح می آَیدکه عبارت است از: جابجائی شصت هزارسربازمسلمان فدراسیون روسیه درسوریه. بادرنظرداشت این واقعیت حرفهای والری گراسیموف طنین بیشترمی یابد که حمله به سوریه به معنی حمله بر روسیه خواهد بود. وتازه دررسانه های مجازی بین المللی از اعزام پیاده نظام ارتش روسیه به سوریه خبرمیدهند. در این صورت هرنوع حمله به سوریه به معنی آغاز جنگ جهانی بربادکننده خواهدبود.
وضع هراس انگیزکنونی ازمدتها قبل قابل پیشبینی بود. آوانیکه امریکائی ها ناتوراتاسرحدات غربی روسیه تازاندند، روسهاکه به رسا ترین وجه ممکن «آواز»خطرراشنیدندبیکار نمانده ونیروهای پرقدرتی؛ منجمله راکتهای رعب انگیزاسکندر رادرجوار ناتویعنی در کالینینگراد ودر تاجیکستان درنزدیکی پایگاه های امریکائی افغانستان اشغال شده جابجاکردند. علیرغم اینکه امریکائی ها جنگ راهمیشه دورودورتر ازسرزمین خودبراه انداخته اند ومردم شان درجریان جنگهای متعارف درامان بوده اند. ولی درافغانستان وسایرپایگاه های آنها سربازان شان درمستقیم ترین خط تیررس قراردارند وگذشته ازآن درصورت جنگ هسته ای هیچ جائی ازکره زمین به طورواقعی درامان نخواهد ماند. پس باید امیدواربودکه سیاستگذاران امریکائی که تجربه فراوانی دراوضاع پیچییده بین المللی دارند، غروربیجا وتکبرعادت شده خودراکناربگذارند وبه واقعیتهای امروزی سرتمکین پائین آورند، باشد که بشریت یکباردیگر ازدم تیغ بران نابودی حتمی جمعی نجات یابد.

نویسنده : اسدالله کشتمند

فرهنگستان

۱۸ مارچ ۲۰۱۸

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*