خانه / خبرها / گزارش‌های افغانستان / با افتادن کابل بدست طالبان روند کمک به بیجاشده‌گان متوقف شد

با افتادن کابل بدست طالبان روند کمک به بیجاشده‌گان متوقف شد

کابل/۲۷اسد/فرهنگستان
با افتادن کابل به دست طالبان روند کمک به آواره‌گان جنگ در کابل متوقف شده‌است و در چهار روز گذشته هیچ‌کسی برای رسانیدن آب و نان به آنان سراغ شان را نگرفته‌است.
به‌گفتۀ این آواره‌گان جنگ، کودکان شان گرسنه مانده‌اند.
با افتادن ولایات بدست طالبان، هزاران خانواده از جنگ فرار کردند و به کابل پناه آوردند؛ اما دیری نگذشت که کابل نیز بدست طالبان افتاد.؟
آواره‌گان جنگ می‌گویند که از هنگامی که کابل بدست طالبان افتاده‌است، هیچ نهادی برای کمک به آنان، سراغ شان را نگرفته‌است.
عبدالحمید، آوارۀ جنگ کندز می‌گوید: «بعد از آمدن طالبان، تاجران هم گم شده‌اند. موسسات هم درک شان نیست. ما یک هفته شده که نه نان داریم و نه آب داریم.»
گل نساء، آوارۀ دیگر جنگ کندز نیز افزود: «مناطق ما امن شود تا ما دوباره به خانه‌های مان برگردیم.»
بربنیاد آمارهای سازمان ملل در نتیجۀ جنگ‌های چند ماه اخیر در سراسر افغانستان، بیش از ۳۹۰هزار تن آواره شده‌اند که در حدود ۳۰هزار خانواده تنها در کابل پناه آورده‌اند.
خبرنگار فرهنگستان ازکابل
سمیع صدیقی